SMART thinking!
Artikel geschreven door Giselle Brus

Op activiteit Intructeursontwikkeling Organiseren Bedrijfsvoering Bedrijfsplan
Het stellen van een doel is de basis van je plannen. Het gestelde doel is het fundament waar je vanuit gaat werken. Is jouw doel niet duidelijk, dan valt je plan in
duigen. Het doel wordt gebruikt om de richting en het resultaat waar je naar toe gaat werken vast te leggen. Ook al is jouw doel eenvoudig vast te stellen omdat je
een specifieke activiteit gaat uitvoeren, wil ik je toch kennis laten maken met het werken met de SMART methode. Je kan deze methode ook inzetten op minder
specifiek uit te voeren activiteiten, zoals de beleving van een klant. De beleving van een klant kan lastig zijn om concreet en/of meetbaar te maken, hierbij kan
SMART ook helpen.
Opdracht 3
Maak jouw gekozen outdoor conceptidee of outdoor activiteit SMART

Definitie van SMART
Wat is een doel? Een gewenste en duidelijk omschreven situatie die op een vooraf vastgesteld tijdstip bereikt moet zijn.
Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen.
Wat is het resultaat? Concrete gevolgen van de acties die voortkomen uit de doelstelling.

De meest gebruikte manier om goed doelen vast te stellen is de SMART methode. Deze staat voor:
S = Specifiek
M = Meetbaar
A = Acceptabel
R = Realistisch
T = Tijdgebonden

Specifiek
Om je specifieke doel vast te stellen zijn er de W-vragen:
Wat wil je bereiken? Wie is er bij betrokken? Waar gaat het gebeuren? Wanneer gaat het gebeuren? Waarom wil je het bereiken?

Voorbeeld: In de maand augustus 2021 (wanneer) wil ik een klimvakantie organiseren (wat) voor toprope klimmers die willen leren voorklimmen buiten op de rots
(wie) in Frankrijk (waar) zodat zij zelfstandig kunnen gaan buiten klimmen in de toekomst. (waarom)

Meetbaar
Meetbaarheid wordt vaak aangegeven in getallen. Soms is dit lastig. Hoe meet je de beleving bij je klanten? Dit kan je koppelen aan je aftersales, of je kan je klanten
ondervragen. Het is belangrijk dat je doel meetbaar is, anders weet je niet of het resultaat is behaald. Als je een activiteit gaat organiseren, dan is het daadwerkelijk
gaan uitvoeren misschien de meetbaarheid, maar het vaststellen van een richtlijn of beleving geeft een extra uitdaging als organisator of uitvoerder en draagt bij aan
de succesbeleving voor jouzelf en voor de klanten.

Aan het einde van de klimvakantie, zoals bovenstaand voorbeeld, wil je dat je deelnemers  bepaalde competenties hebben. Dit kunnen officiële competenties zijn,
aangevuld met jouw eigen richtlijnen wat je deelnemers zelfstandig moeten beheersen aan het einde van de cursusweek. Het is dan ook goed om even stil te staan
bij het feit dat dit misschien niet voor iedereen haalbaar is. Wat doe je met follow-up daarin en de bijkomende kosten voor jouzelf of de klant? Hoe vaak gaat dit
voorkomen? Of is er ruimschoots de tijd om iedereen aan deze richtlijnen te laten voldoen in eigen tempo?

Voorbeeld: Alle deelnemers voldoen aan de richtlijnen (meetbaar) van het indoor voorklimmen na de cursusweek.

Acceptabel
Acceptabel of soms ook voor Aanwijsbaar of Actiegericht. Stel jezelf de vraag:

Is het haalbaar voor jouzelf? Is het haalbaar is voor jou om je deelnemers te begeleiden naar het doel. Ben jij een week beschikbaar? Beschik je over voldoende
kennis om het doel te behalen?

Is het actiegericht en leidend tot het resultaat? Leiden de kennisoverdracht, het praktiseren, en jouw gekozen instructie tot het gewenste resultaat? Beschik je over
meerdere lesmethoden om je klanten op verschillende didactische wijzen les te geven? Jouw lesstof en gekozen lesmethode moeten aansluiten op de richtlijnen die
er zijn vastgesteld (meetbaarheid).

Realistisch
Is het doel haalbaar voor de deelnemers? Het mag voldoende uitdaging geven, zeker niet te makkelijk zijn, maar ook niet te moeilijk. Vragen zijn:
Hoe zijn de inspanningen? Te hoog of te laag? Staan de inspanningen in verhouding met het resultaat?

Voorbeeld: Is het realistisch om deelnemers die toprope kunnen klimmen te leren voorklimmen? Denk aan je deelnemerseisen. Welke ervaring moeten ze hebben?
Welk klimniveau moet men minimaal beheersen en past dit bij jouw gekozen locatie? Door specifiek te kijken naar of het realistisch is om de deelnemer die voor jou
staat het gekozen doel te laten behalen (voldoen aan de richtlijnen) draag je bij aan de succesbeleving van de deelnemer.

Tijd
Bedenk voor jezelf wanneer je jouw doel wilt behalen, dat geeft je een focus om naar toe te werken. Het maakt de planning in de aanloop naar de uitvoering van je
plan makkelijker. Op het moment dat er subdoelen ontstaan (kleinere doelen die bijdragen tot het bereiken van het einddoel) kan je deze inplannen in je tijdschema.
Naast je voorbereidingstijd is ook de tijd tijdens je activiteit van groot belang.

Voorbeeld: Je organiseert een klimvakantie van een week. Als je kijkt naar hoeveel uren kliminstructie je hebt kan je 2 cursussen in één week behandelen. Voor de
klimmers onder ons; indoor voorklimmen en outdoor voorklimmen single pitch. Je maakt dan ook bekend aan je deelnemers dat zij die twee competenties gaan
behalen.

Tijdens het uitvoeren van de klimweek kom je er achter dat de deelnemers wel voldoen aan de richtlijnen van cursus 1 (indoor voorklimmen), ze hebben de
instructie gehad en ze kunnen dit meerder dagen oefenen. Voor cursus 2 (outdoor voorklimmen singe pitch) kom je alleen toe aan het uitleggen en onder
begeleiding praktiseren, maar beheersen zij het nog niet zelfstandig.

Tijdens het SMART formuleren van je doel is het van belang om rekening te houden met alle aspecten van tijd. 

Doelen en subdoelen
Het kan natuurlijk zijn dat jouw doel gesplitst kan worden in subdoelen. Hierboven heb ik het voorbeeld genomen van een klimcursus/week, maar in je oriëntatiefase
is waarschijnlijk je doel het opzetten van een outdoor bedrijf. Je kan de weg erheen opsplitsen in subdoelen en deze in een tijdlijn zetten. Denk bijvoorbeeld aan je
eigen vaardigheden vergroten, meerdere activiteiten die je wilt aanbieden in SMART uitzetten, of verschillende doelen stellen tijdens één activiteit. Al deze subdoelen
vragen om acties en geven een resultaat.

Het hele proces van SMART thinking laat je bewust stil staan bij alle facetten van het aanbieden van een veilige cursus- en/of leeromgeving aan je deelnemers.
Daarnaast vergroot het de kans op succesbeleving, voor je deelnemers maar ook voor jouzelf als ondernemer.

Naast het stellen van doelen voor onszelf is het uiteraard ook van belang om oog te houden voor de doelen van de deelnemers. Sluiten mijn doelen aan op de doelen
die zij voor ogen hebben? Is het doel een geweldige klimbeleving hebben, dan wil de klant wellicht veel routes klimmen buiten. Is het doel het aanleren van de
technieken, dan ligt de focus anders. Je kan zelf het doel of de doelgroep bepalen van je activiteit, of vragen aan de klant wat zijn/haar doel is.

Voorbeeld: Ben jij heel vaardig, dan kan je misschien inspelen op ieder zijn/haar wens door de deelnemers de vrijheid te geven zelfstandig te gaan klimmen of aan te
sluiten bij de instructie, zolang het minimaal te behalen doel niet in het gedrang komt (de competenties die horen bij het indoor voorklimmen). Communiceer ook
duidelijk aan de klant welke consequenties hun keuzes hebben. Wil je zelf meer klimmen, dan leer je minder technieken en andersom. Communiceer alles duidelijk
aan de deelnemer om teleurstelling te voorkomen.

Inspiratie is opgedaan vanuit deze bron en aangevuld vanuit eigen ervaring en evaluatie tijdens het uitvoeren van activiteiten:
https://managementmodellensite.nl/doelen-smart-formuleren-uitgebreide-toelichting/#.XnngJohKiUm

Je begrijpt dat SMART thinking ook weer terug zal komen bij het organiseren van activiteiten!
Bedrijfsplan [Home] Concept Bedrijfsprofiel SMART thinking Persoonlijke analyse


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Over het plannen van een doel en het ontstaan van subdoelen wordt een apart artikel geschreven. Het maken van subdoelen voor jezelf vergroot de slagingskans
van jouw doel.
OUTDOOR - ONLY.NL